កិច្ចសហការរវាង ជីប ម៉ុង លែន និងជីប ម៉ុង រីថែល និងផ្តល់ជូនទីតាំងល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ការសាងសង់ផ្សារទំនើប របស់ជីប ម៉ុង រីថែល នៅគ្រប់ទីតាំងគម្រោងរបស់ ជីប ម៉ុង លែន។