ធនាគារ ជីប ម៉ុង បង្កើតបានសមិទ្ធផលថ្មី៣បន្ថែមទៀតក្នុងពេលតែមួយ តាមរយៈការបើកបន្ថែមសាខាធនាគារ ជីប ម៉ុង សាខាបឹងសាឡាង សាខាផ្សារដើមថ្កូវ និងសាខាទួលគោក។ សូមទស្សនាទិដ្ឋភាពក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធដែលធ្វើឡើងនៅសាខាបឹងសាឡាង ដែលជាសាខាថ្មីបំផុតរបស់យើង។