ធនាគារ ជីប ម៉ុង បានបន្តដំណើរទៅកាន់តែកៀកនឹងអតិថិជនរបស់យើងដើម្បីផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបែបឌីជីផល និងផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុនានា​ដែលមានភាពងាយស្រួ​ល និងរហ័សជូនទៅកាន់ប្រជាជននៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមទាំងមូល។