ជីប ម៉ុង អ៊ីនដាស្ទ្រីស៍ គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សម្ភារសំណង់ដ៏ធំដែលមានគុណភាពខ្ពស់នៅកម្ពុជា។ ជីប ម៉ុង អ៊ីនដាស្ទ្រីស៍បានសាងសង់រោងចក្រផលិត ក្បឿង និងទុយោ ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំណង់លំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកសម្រាប់បម្រើដល់វិស័យសាងសង់នៅកម្ពុជា។