សូមរីករាយទស្សនាវីដេអូសកម្មភាពនៃកម្មវិធីសម្ពោធបើកដំណើរការជាផ្លូវការផ្សារទំនើបខ្នាតធំបែបសហគមន៍ ជីប ម៉ុង ណូរ៉ូ ម៉ល ដែលជាសមិទ្ធិផលដ៏សំខាន់មួយក្នុងដំណើរការពង្រីកពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន ជីប ម៉ុង ជាពិសេស ក្រុមហ៊ុន ជីប ម៉ុង រីថែល ។