វត្តមានរបស់សណ្ឋាគារអន្តរជាតិផ្កាយប្រាំ ហៃហ៉ាត់ រីជិនស៊ី ភ្នំពេញ នឹងចូលរួមអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចជាតិ តាមរយៈការបម្រើវិស័យទេសចរណ៍ និងធុរកិច្ច បង្កើតឱកាសការងារ បណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស ក៏ដូចជានាំយកសេវាកម្មផ្នែកសណ្ឋាគារ និងបដិសណ្ឋារកិច្ចលំដាប់អន្តរជាតិមកប្រតិបត្តិក្នុងស្រុកផងដែរ។