ដើម្បី​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​​ការ​ធ្លាក់​ចុះ​នៃការ​​ផ្គត់​ផ្គង់​ឈាម​​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ក្រុមហ៊ុន ជីប ម៉ុង​ បានសហការជាមួយ​មជ្ឈមណ្ឌល​​ជាតិ​ផ្តល់​ឈាម​ ​រៀប​ចំកម្មវិធី​បរិច្ចាគ​ឈាម​​ជាផ្នែក​នៃ​បេសកកម្ម​សង្គ្រោះ​ជីវិត​ និង​​លើក​ទឹក​ចិត្ត​បុគ្គល​ទាំងអស់ឲ្យ​ក្លាយខ្លួន​ជា​​ពល​រដ្ឋ​ដែល​មាន​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​។​