ក្រុមហ៊ុន​ ជីប ម៉ុង បាន​ចូល​រួម​ចំណែក​ដល់​ការ​ជួយ​ឧបត្ថម្ភ​គាំ​ទ្រ​ដល់​កុមារ​ដែល​ត្រូវ​ការ​គាំពារ​ពិសេ​ស។​