ភ្នាក់ងារ​ពន្លត់​អគ្គិភ័យ​របស់​ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ ប៊ែវឺរីជីស ទទួល​បាន​ការ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ពី​អ្នក​ជំនាញ​ពី​ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់​ និង​នាយកដ្ឋានពន្លត់​អគ្គិភ័យ​​​រាជធានី​ភ្នំ​ពេញ​។​ ភ្នាក់ងារពន្លត់​អគ្គិភ័យ​របស់ក្រុមហ៊ុន​ ខ្មែរ ប៊ែវើរីជីស​ នឹងជួយ​ពន្លត់​អគ្គិភ័យ​ ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំ​ពេញ​ ពេញ​២៤ម៉ោង​ដោយឥតគិតថ្លៃ។​