ក្រុមហ៊ុន​ ជីប ម៉ុង តែ​ងតែ​ចូល​រួម​ចំណែកជានិច្ច​​ក្នុង​ការ​សម្អាត​ទី​ក្រុង​ ដោយ​បាន​បរិច្ចាគធុង​សំរាម​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​បុណ្យ​ទាន​ធំៗ​​។​