គំនិតផ្តួចផ្តើមផ្តួចផ្តើមបរិស្ថានគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីចួលរួមជាមួយទិវាបរិស្ថានសំខាន់ៗក្នុង​គោលបំណងផ្សាភ្ជាប់បុគ្គលិករបស់ ជីប ម៉ុង នឹងសកម្មភាពសង្គមដើម្បីបរិស្ថានដ៏ល្អប្រសើរ។ យើង​ចូលរួមក្នុងទិវាបរិស្ថានបីធំក្នុងឆ្នាំ២០២០ មានដូចជា​ទិវាបរិស្ថានជាតិ ទិវាសម្អាតពិភពលោក និងទិវាអនាម័យ និងទឹកផឹកស្អាត។​